Finance

ČSOB revolvingový úvěr

Úvěr určený podnikatelům a firmám, které potřebují dostatek prostředků na financování provozních potřeb. Předmětem financování jsou oběžná aktiva, především bonitní pohledávky, doplňkově i zásoby. Vzhledem ke sledování účelovosti se poskytuje jako regulovaný limit. Čerpat ho můžete v českých korunách i ve vybraných zahraničních měnách.

Krátkodobý úvěr čerpáte v pravidelných měsíčních tranžích v korunách nebo ve vybraných zahraničních měnách.

Parametry úvěru:
 • úvěr poskytujeme na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,
 • čerpaná výše úvěru je regulována podle aktuálního stavu financovaných aktiv a vašich požadavků,
 • úroky splácíte pravidelně měsíčně,
 • pohyblivá úroková sazba se skládá ze sazby mezibankovního trhu PRIBOR nebo EURIBOR (podle měny) a marže odvozené od firemního rizika,
 • poplatky stanovíme individuálně.
Úvěr můžete zajistit:
 • pohledávkami z obchodního styku (nejběžnější způsob),
 • nemovitostí (vč. vinkulace pojištění ve prospěch ČSOB),
 • depozitem (zástavním právem ke vkladu v ČSOB),
 • ručením třetí osobou.

Podmínky poskytnutí

Běžný účet vedený v ČSOB. K žádosti je třeba předložit:

 • základní údaje o společnosti,
 • informace o předmětu financování,
 • úředně ověřenou kopii rozhodnutí příslušného orgánu o oprávnění k podnikání, resp. dokladu prokazujícího právní subjektivitu,
 • roční účetní závěrky za období předchozích 3 let (u společností s povinností auditu ověřené auditorem), výroční zprávu a zprávu auditora (jsou-li zpracovávány),
 • daňová přiznání za poslední 3 roky (vč. příloh předaných Finančnímu úřadu),
 • ekonomické výsledky za poslední měsíc a odpovídající měsíc předchozího roku v rozsahu účetních výkazů (rozvaha a výkaz zisků a ztrát),
 • podnikatelský záměr podepsaný statutárním orgánem společnosti s uvedením charakteristiky nosných činností a dalších významných údajů o minulém vývoji, stavu a perspektivách nosných aktivit,
 • finanční plán na dobu úvěrové angažovanosti,
 • potvrzení o bezdlužnosti vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně,
 • prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům,
 • případné bankovní reference na společnost a její vlastníky,
 • doklad o zajištění odbytu produkce (podle charakteru produkce).

Výhody

S úvěrem zajistíte své firmě dostatek prostředků na běžné financování s možností upravovat výši čerpání podle svých potřeb v pravidelných měsíčních tranžích. Mezi další přednosti patří:

 • výpovědní lhůta umožňující ukončit smluvní vztah bez udání důvodu (kdykoliv v průběhu platnosti úvěrové smlouvy),
 • neuvedení konečné splatnosti snižuje náročnost administrativních procesů při ročním zhodnocení plnění podmínek smluvního vztahu (dříve nutnost podepisovat dodatky, příp. nové smlouvy),
 • v porovnání s ostatními úvěry nejnižší úroková sazba.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *