Finance

ČSOB účelový úvěr

Úvěr určený podnikatelům a firmám na financování přesně vymezených potřeb (převážně investičního charakteru). Čerpat ho můžete v korunách nebo ve vybraných zahraničních měnách.
Účelový úvěr se splatností až 30 let, který můžete čerpat v korunách nebo ve vybraných cizích měnách.

Parametry úvěru:

 • čerpání jednorázové i postupné, na vlastní účet v ČSOB nebo na účet dodavatele v jakémkoli peněžním ústavu,
 • splácení jistiny ve splátkách pravidelných (měsíčních nebo čtvrtletních), nepravidelných (přizpůsobených např. sezónním vlivům) nebo anuitních,
 • splácení úroků pravidelně (měsíčně nebo čtvrtletně) nebo anuitně,
 • úroková sazba může být pohyblivá (sazba mezibankovního trhu PRIBOR nebo EURIBOR + marže podle firemního rizika) nebo pevná (fixovaná na určitá období nebo na celou dobu čerpání úvěru),
 • individuálně stanovené poplatky.
Zajištění úvěru:
 • nemovitostí (vč. vinkulace pojištění ve prospěch ČSOB),
 • pohledávkami,
 • věcí movitou (po konzultaci s pracovníky ČSOB),
 • ručením třetí osobou.
Použití úvěru:
 • pořízení, oprava nebo modernizace movité věci (stroje nebo zařízení),
 • nákup, výstavba nebo oprava nemovitosti.

Podmínky poskytnutí

Běžný účet vedený v ČSOB. K žádosti je třeba předložit:

 • základní údaje o společnosti,
 • informace o předmětu financování,
 • úředně ověřenou kopii rozhodnutí příslušného orgánu o oprávnění k podnikání, resp. dokladu prokazujícího právní subjektivitu,
 • roční účetní závěrky za období předchozích 3 let (u společností s povinností auditu ověřené auditorem), výroční zprávu a zprávu auditora (jsou-li zpracovávány),
 • daňová přiznání za poslední 3 roky (včetně příloh předaných Finančnímu úřadu),
 • ekonomické výsledky za poslední měsíc a odpovídající měsíc předchozího roku v rozsahu účetních výkazů (rozvaha a výkaz zisků a ztrát),
 • podnikatelský záměr podepsaný statutárním orgánem společnosti s uvedením charakteristiky nosných činností a dalších významných údajů o minulém vývoji, stavu a perspektivách nosných aktivit,
 • finanční plán na dobu úvěrové angažovanosti,
 • potvrzení o bezdlužnosti vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně,
 • prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům,
 • materiály týkající se navrhovaného zajištění,
 • případné bankovní reference na společnost a její vlastníky,
 • doplňující údaje podle požadavku klientského úvěrového pracovníka (např. komentář příčin výkyvů v účetních výkazech, plán investic, časový rozbor pohledávek, aktuální rozbor finančních investic, podíl exportu na tržbách a rozbor tržeb podle nosných činností),
 • doklad o zajištění odbytu (podle charakteru produkce).

Výhody

S úvěrem překlenete časový nesoulad mezi investiční potřebou a tvorbou dostatečného množství vlastních prostředků na pořízení investice. Mezi další přednosti patří:

 • investování i s malým podílem vlastních zdrojů,
 • možnost odkladu první splátky až o 12 měsíců,
 • individuálně nastavený splátkový kalendář podle vašich potřeb a možností,
 • splácení investice až 30 let podle jejího charakteru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *