Regenerace

Výměna oken v panelovém domě

V panelových domech byla standardně používána dřevěná zdvojená okna. Proti dříve vyráběnému typu oken, kterými byla dřevěná dvojitá (nebo také špaletová či kastlíková) měla tu výhodu, že na jejich výrobu bylo použito méně dřeva a jejich rozměry v nezamontovaném stavu byly menší.

To bohužel však bylo i velkou nevýhodou, neboť napojovací spára mezi stěnou a oknem byla krátká a přímá. Ta měla být těsněna namačkáním skelných těsnících provazců. Bohužel se toto obvykle podcenilo, popřípadě provazec byl vlivem pohybů okna vymačkán. Tím vznikaly v oknech velké netěsnosti, které sice způsobovaly nadbytečné tepelné ztráty, ale zároveň umožňovaly velmi intenzivní větrání.

Okna bývala vyrobena z nekvalitního dřeva, které nebylo vyschlé. Proto docházelo k sloupávání či praskání nátěrů. Okna proto začala hnít a je nutné je vyměňovat. Jejich výměnou však dochází k utěsnění spar. Důsledkem je zvýšení relativní vlhkosti vzduchu

v místnostech. Obvykle také není zajištěno hygienické větrání; člověk pro svůj život potřebuje cca 25 m3 čerstvého vzduchu za hodinu, což představuje při těsných oknech nutnost jejich otevření přibližně na 5 minut 1x za hodinu. To je v noci, kdy obyvatelé domů spí, nereálné. Proto je nutné zajistit dostatečné větrání i při uzavřených oknech. Nedostatek vzduchu dokonce může vést až k omdlévání obyvatel, což je skutečný případ z jednoho domu.

Výběr oken

V současné době je nabídka oken velmi široká. Lze si vybírat z různých typů plastových oken, dřevěných oken či jejich kombinací. Okna se liší nejen vzhledem, ale i ceno a kvalitou. Je samozřejmé, že čím je okno kvalitnější, tím je i dražší a je otázkou, jak kvalitní (a drahá) okna si pořídit. Existují určité principy rovnováhy, proto je vhodné u bytů v panelových domech volit střední cestu. Koupě levných oken se nevyplatí, neboť jejich užitné vlastnosti budou nízké a lze předpokládat, že nebudou splňovat základní požadavky, které od nich podvědomě vyžadujeme. Naopak drahá okna mohou způsobit to, že budou dražší, než celý zbytek bytu. Proto lze doporučit, abychom při výběru oken nejprve formulovali požadavky na okna a co musí splňovat a teprve podle tohoto vybírali okna a požadovali od dodavatele splnění našich požadavků.

Požadavky na okna

Okna musí splňovat všechny požadavky kladené na okna v obytných budovách pro klimatickou oblast, výšku a umístění dané místem stavby, tedy zejména okna budou splňovat požadavky na minimální povrchovou teplotu v souladu s ČSN 730540-2 v platném znění, požadavky na minimální teplotní faktor a další požadavky dle ČSN 73 0540-2 a dalších platných znění příslušných norem, pevnost a odolnost proti úderu těžkým měkkým břemenem apod.

Okna dodána, osazena svisle s odchylkou maximálně 1 mm od svislice, řádně ukotvena a napojovací spára musí být provedena tak, aby splňovala všechny nároky na ní kladené. Původní okna musí být v rámci dodávky, vybourána a zlikvidována.

Zakřivení skel musí být max. 1/300 rozměru, přitom tlak plynu v meziskelním prostoru musí být takový, aby tento požadavek okna splňovala po celé roční období.

Použité okenní plastové profily musí být kvalitní, nesmí být vyrobeny z recyklátu, vnitřní kovový vyztužovací prvek musí být odpovídající velikosti okna a jeho umístění a musí odpovídat certifikátu.

Nové otvorové výplně musí zajistit minimální hygienickou výměnu vnitřního vzduchu pasivním způsobem po dobu 24 hodin denně v souladu s hygienickými požadavky (n=0,5/h) a doporučení a nařízení ČSN 730540 (bez vlivu lidského faktoru dle hygienických požadavků) při současném splnění všech ostatních požadavků (index spárové průvzdušnosti, třída zvukové izolace, třída pro těsnost proti pronikání deště…).

Napojovací spára musí být vzduchotěsná, vodotěsná, musí mít dostatečný zvukový útlum, musí splňovat požadavky na maximální kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukcí. Musí být vyplněna polyuretanovou pěnou o minimální objemové hmotnosti 35 kg/m3. Pěnu v této spáře je nutné účinně chránit z interiéru před případnou vlhkostí parotěsnou fólií, a z exteriéru protidešťovou paropropustnou uzávěrou. Při montáži nesmí být PUR pěna vystavena účinkům denního osvětlení déle jak 3 dny.

Kotvení otvorových výplní musí být provedeno tak, aby celá výplň vč. jejího ukotvení odolala zatížení větrem a dalším statickým zatížením v daném místě stavby.)

Součástí dodávky oken musí být odstranění a likvidace veškerého vybouraného, pomocného a dalšího materiálu použitého při pracích spojených s výměnou oken.

V rámci výměny oken musí být provedeno začištění z exteriéru i interiéru a budou osazeny nové parapety.

Upřesnění kvality oken

Dodavatel by měl předložit platné prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb. v platném znění a Protokolu o ověření shody podle § 7 Nařízení vlády 163/20025 Sb. v platném znění nebo Certifikátu podle § 5 uvedeného nařízení vydaného autorizovanou osobou nebo úplné označení CE podle EN 14351-1 a předložení Es prohlášení o shodě, které opravňuje připojit označení CE, protokol o počáteční zkoušce typu vystavený notifikovanou osobou podle Nařízení vlády 190/2002 Sb., dále by měl specifikovat výztuhy okenního rámu a křídla, které jsou ve shodě s certifikátem (druh, materiál, tloušťka, profil….), uvést použité kování (typ, výrobce…), které je ve shodě s certifikátem, uvést třídu zvukové izolace, jejíž hodnota se nesmí snížit po osazení do stavby, tedy napojovacími sparami, uvést počet komor v okenním rámu a okenním křídle, počet těsnění, souč. prostupu tepla celého okna Uw,  souč. prostupu tepla rámu Uf , souč. prostupu tepla Ug zasklení, typ distančního rámečku (nerezový, SWISSPACER V2, SUPERSPACER TRISEAL apod.) a mnoho dalšího.

Zde je nutné každému odběrateli více oken (například společenství vlastníků domu) doporučit, aby si vymínili, že jedno okno bude dodáno navíc a majitelé mohou vybrat libovolné okno a rozřezat je tak, aby prověřili, že okno splňuje všechny deklarované vlastnosti. V nejednom případě se stalo, že dodavatel dodal okno jiného typu, než které ukazoval při dojednávání zakázky a pak tvrdil, že se jedná o certifikovaný výrobek, tudíž jej může dodat. Bohužel na tyto rozpory mezi očekávanou kvalitou a skutečností se často dojde až po zaplacení, kdy je velmi obtížné z dodavatele vymoci nové plnění či vrácení peněz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *