Finance

Státní příspěvek na bytovou výstavbu

Příspěvek umožní výhodnější způsob splácení hypotečního úvěru formou postupně rostoucí výše měsíční splátky a tím přijatelněji rozložit zatížení rodinného rozpočtu po celou dobu splácení.

Systém splátek úvěru s narůstající výší splátek

Je určen těm, kteří jsou svým příjmem na hranici nebo těsně pod hranicí možnosti vzít si hypoteční úvěr na nový byt. V počáteční fázi umožňuje tento systém výrazně snížit splátkové zatížení občana ve srovnání s výší anutity tím, že část splátek za klienta bude hradit stát formou příspěvku.

V další fázi pak bude hradit klient vyšší splátky, než by odpovídalo dosavadní konstantní anuitní splátce, a tím vrátí státu zapůjčený kapitál, a to zhodnocený o poplatek ve výši 2,5 % ročně z celkově vyčerpané částky. Období čerpání je omezeno 10. rokem od poskytnutí úvěru. V dalších až 10 letech je třeba státní příspěvek postupně vracet.

Jaká je výše příspěvku?

Výše příspěvku připadající na jednu splátku se stanoví jako rozdíl mezi výší splátky hypotečního úvěru při běžné úrokové sazbě banky a výší splátky, která je stanovena při úrokové sazbě snížené o 2 procentní body. Absolutní výše státní podpory je pro jednotlivé případy limitována maximální výší hypotečního úvěru, na který se může vztahovat.

Podpora se vztahuje na hypoteční úvěry, jejichž souhrnná výše nepřekročí:

  • 1.500.000 Kč, je-li úvěr poskytnut na výstavbu nebo koupi rodinného domu s jedním bytem,
  • 2.000.000 Kč, je-li úvěr poskytnut na výstavbu nebo koupi rodinného domu se dvěma byty,
  • 12.000 Kč za 1 m2 celkové podlahové plochy bytu, nejvýše však 800.000 Kč na jeden byt v bytovém domě s více než dvěma byty,
  • 12.000 Kč na 1m2 celkové podlahové plochy bytu, nejvýše však 800.000 Kč na jeden byt, pokud přístavbou, vestavbou, půdní nástavbou nebo stavebními úpravami vznikne nový byt s podlahovou plochou nejméně 40 m2.

Takto stanovený limit může být v prvních třech případech zvýšeno o 200.000 Kč, bude-li hypoteční úvěr použit také na zakoupení pozemku k výstavbě. Překračuje-li hypoteční úvěr uvedené limity, podpora se poskytne pouze na část úvěru nepřesahující uvedené limity.

Komu je příspěvek určen?

Příspěvek lze poskytnout občanovi, který je stavebníkem, na pořízení bytu do jeho vlastnictví, tj. výstavba rodinného domu nebo bytu, změny stavby rodinného domu nebo jiné stavby, kterými se získá nový samostatný byt, stavební úpravy nebytových prostor, nástavba, přístavba a vestavba do půdních prostor.

Příspěvek lze poskytnout i občanovi na koupi nové stavby do vlastnictví od stavebníka, avšak nejpozději do jednoho roku od právní moci kolaudačního rozhodnutí. Příspěvek je primárně určen fyzickým osobám, které jsou občany ČR s trvalým pobytem v ČR a které neprovádějí bytovou výstavbu v rámci své podnikatelské činnosti.

V případě, že ve státním rozpočtu vyčleněná částka na podporu hypotečního úvěrování není v daném roce vyčerpána na uspokojení nároků fyzických osob, může být za stanovených podmínek využita i na podporu právnickým osobám nebo fyzickým osobám, které provádějí bytovou výstavbu jako podnikatelskou činnost. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.

Za jakých podmínek lze příspěvek poskytnout?

  • hypotečním úvěrem bude financováno pořízení nemovitostí na území České republiky postavené na základě stavebního povolení vydaného od 1. 7. 1997,
  • výše hypotečního úvěru nepřesáhne 700.000 Kč,
  • žadatel se nejpozději s nabytím vlastnictví stavby stane vlastníkem či spoluvlastníkem zastavěného pozemku,
  • průměrný peněžní příjem žadatele a s ním společně posuzovaných osob podle zákona o státní sociální podpoře nepřesáhne součin částek životního minima a koeficientu 4,00 (podle kritérií vymezených pro tyto účely v nařízení vlády),
  • žadatel stavbu nepřevede na jinou osobu do uplynutí pěti let od rozhodnutí o poskytnutí příspěvku, nejméně však do uplynutí pěti let od právní moci kolaudačního rozhodnutí; po této době lze stavbu převést na osobu, která splňuje podmínky pro poskytování příspěvku a převezme závazky původního žadatele,
  • při nesplnění těchto podmínek příspěvek neprodleně vrátí.

Jaký je postup při vyřizování žádosti o státní příspěvek na bytovou výstavbu?

Hypoteční banka, která poskytuje úvěr, vydá žadateli formulář i seznam dokladů, které je třeba k žádosti doložit. Žadatel může tyto tiskopisy a informace získat rovněž v Českomoravské záruční a rozvojové bance, a. s.. V obou případech vyplněnou a podepsanou žádost, spolu se stanovenými doklady o dosaženém příjmu, složení minimální požadované částky, stavebního povolení, charakteru a velikosti stavby atd., vrátí žadatel zpět pobočce, která vede jeho úvěr, popř. přímo ČMZRB, a. s. Vyřízení žádosti již zajistí příslušné zúčastněné orgány a hypoteční banka samy, aniž by klient byl nucen navštěvovat další úřady či instituce. Vyřízení žádosti bude trvat nejdéle jeden měsíc.

V případě splnění podmínek (daných nařízením vlády č. 148/197 Sb. a č. 149/1997 Sb. ze dne 12. června 1997) bude klient o kladném vyřízení jeho žádosti bezodkladně písemně informován. Poskytnutí státní půjčky i státního příspěvku bude zajištěno ihned poté, co bude mezi žadatelem a ČMZRB, a. s. podepsána smlouva upravující výši státní podpory i splátkový kalendář podle podmínek vládních nařízení. Ve smlouvě bude určen i účet, na který bude žadatel půjčku nebo státní příspěvek splácet.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *